Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 26Wszystkich: 688496

O FIRMIE

 

O FIRMIE

Rys historyczny powstania Spółki Historia zbiorowego ciepłownictwa w Kołobrzegu ma swe początki w Miejskim Zakładzie Budynków Mieszkalnych - Zakładzie Gospodarki Cieplnej działającym do 1973 r.

Wyodrębniony Zakład Energetyki Cieplnej został następnie przyłączony do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z siedzibą w Koszalinie. W tej formie pozostawał do 1990 r.

Następnie jako jeden z wielu Zakładów Miejskich stał się Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. 1 listopada 1993 r. wolą władz gminnych został aktem Notarialnym 2953/1993 przekształcony w jednoosobową spółkę prawa handlowego.  

Podstawy prawne działalności Spółki MEC - Kołobrzeg Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. działa na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE w dniu 12 października 1998 r. na:

 • wytwarzanie ciepła Nr WCC/282/284/U/3/98/DN zmienioną decyzjami: z dnia 21 kwietnia 2000 r. Nr WCC/282A/284/W/3/2000/RW z dnia 12 lutego 2001 r. Nr WCC/282B/284/W/3/2001/RW z dnia 18 lipca 2001 r. Nr WCC/282C/284/W/3/2001/BK z dnia 13 maja 2004 r. Nr WCC/282D/284/OSZ/W/2004/RN z dnia 08 listopada 2004 r. Nr WCC/282E/284/OSZ/W/2004/JC z dnia 03 listopada 2005 r. Nr WCC/282F/284/OSZ/W/2005/RN z dnia 26 stycznia 2007 r. Nr WCC/282G/284/W/OSZ/2007/BK z dnia 31 maja 2007 r. Nr WCC/282H/284/W/OSZ/2007/ZD z dnia 11 października 2007 r. Nr WCC/282-ZTO/284/W/OSZ/2007/EŻ
 • przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/271/284/U/3/98/DN; zmienioną decyzjami: z dnia 26 stycznia 2007 r. Nr PCC/271A/284/W/OSZ/2007/BK z dnia 11 października 2007 r. Nr PCC/271-ZTO/284/W/OSZ/2007/EŻ,
 • Ponadto działania Spółki reguluje Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r.

Charakter usług ciepłowniczych Usługi ciepłownicze mają charakter mocno zróżnicowany. Wielość problemów technicznych oraz przyjętych rozwiązań technologicznych, powoduje, że wpływ działalności przedsiębiorstwa ciepłowniczego jest znaczący na duże obszary rynku miejscowego. Dlatego działalność tej branży nie ogranicza się do sprzedaży prostego produktu - usługi po ustalonej cenie, lecz wiążę się z szeregiem działań inwestycyjnych i marketingowych. Zadania podstawowe Spółki:

 • produkcja ciepła na potrzeby - grzewcze, ciepłej wody użytkowej, technologii dla bazy zabiegowej uzdrowiska,
 • przesył oraz dystrybucja ciepła dla poszczególnych odbiorców,
 • wykonywanie niektórych usług eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń ciepłowniczych,
 • doradztwo i koordynacja działań w zakresie ogrzewnictwa zbiorowego w mieście inne zgodnie z aktualnymi potrzebami Spółki i odbiorców ciepła.
 • Pozakoncesyjne zadania Spółki funkcja znaczącego pracodawcy na rynku lokalnym - źródło utrzymania wielu mieszkańców miasta i ich rodzin,
 • jeden z większych zleceniodawców robót instalacyjnych, budowlanych, projektowych, specjalistycznych - promotor rozwoju średnich i drobnych firm,
 • duży odbiorca lokalnych surowców, materiałów i paliwa wydobywanego w kraju, zasila budżet poprzez generacje podatków, ośrodek kultury technicznej, posiadający kontakty krajowe i zagraniczne.

Technologiczną istotą wytwarzania ciepła jest przemiana energii chemicznej zawartej w paliwie (węglu, koksie, gazie, oleju opałowym i innych), która w wyniku procesu spalania w kotle zamienia się na ciepło. Poprzez instalacje przesyłową, ciepło dostarczane jest do odbiorcy za pomocą nośnika ciepła - wody, podgrzanej do odpowiedniej temperatury. Woda oddając ciepło w instalacji odbiorczej powraca do ponownego podgrzania w źródle ciepła. Niematerialny charakter energii cieplnej oraz zespół działań towarzyszących jego wytworzeniu pozwala na zakwalifikowania tego produktu jako usługi. Efektem zużycia ciepła jest utrzymanie komfortu i odpowiedniego standardu życia konsumenta, jak również możliwość dalszego przetwarzania ciepła celem tworzenia nowych produktów i usług. Przykładem mogą być usługi wykonywane w

 • zakładach przyrodoleczniczych,
 • pralniach,
 • myjniach,
 • stołówkach.

Ponadto ciepło stanowi surowiec w wielu procesach produkcyjno - przemysłowych. Niematerialny charakter ciepła stoi jednak w sprzeczności z wysoce materiałochłonnym i pracochłonnym sposobem jego wytwarzania. Chodzi tu przede wszystkim o zużycie znacznych ilości paliw, materiałów, wykorzystanie zaawansowanych technologicznie i zróżnicowanych urządzeń. Ponadto w procesie technologicznym oraz z działaniach poza produkcyjnych wymagana jest szeroka wiedza specjalistyczna oraz znaczy wysiłek ludzki. Formalnie, zakres usług oferowanych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze polega na koncesjonowanej produkcji, przesyle i dystrybucji ciepła. Każda z tych usług może być stosowana oddzielnie. Polega to na tym, że istnieją niezależni producenci ciepła - ciepłownie, elektrociepłownie i firmy ograniczające się do przesyłu i dystrybucji - będące właścicielem scentralizowanej sieci cieplnej. Oddzielna kalkulacja cen za poszczególne usługi powoduje, że z jednej sieci może korzystać kilku niezależnych producentów ciepła, często konkurujących ze sobą. Jednak znacząca ilość małych i średnich firm ciepłowniczych posiada pełny zakres tych usług. Odbiorca może zostać zaopatrzony również w ciepło również poprzez mniejsze, lokalne źródła ciepła. W pewnych warunkach może być to korzystne dla odbiorcy, szczególnie, gdy nie ma on dostępu do ciepła scentralizowanego.   Niektórzy odbiorcy decydują się na ogrzewanie indywidualne, korzystając z konkurencyjnych paliw. Ponadto firma ciepłownicza oferuje szereg usług związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, budową węzłów cieplnych i kotłowni lokalnych, projektowaniem instalacji ciepłowniczych, a przede wszystkim eksploatację węzłów cieplnych i grzewczych instalacji wewnętrznych. Stosunkowo szeroki zakres usług jakie proponuje przedsiębiorstwo ciepłownicze stymuluje miejscowy rynek w dziedzinach projektowych i doradczych, instalacyjnych, elektroenergetycznych, budowlanych, transportowych i handlowo-dystrybucyjnych.