Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 52Wszystkich: 540600

23/2014 - Przetarg nieograniczony "Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego, dwufunkcyjnego: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, zlokalizowanego w budynku internatu WAM przy ul. Mazowieckiej 2 w Kołobrzegu"

PRZETARGI » PRZETARGI ARCHIWALNE » PRZETARGI 2014 » 23/2014 - Przetarg nieograniczony "Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego, dwufunkcyjnego: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, zlokalizowanego w budynku internatu WAM przy ul. Mazowieckiej 2 w Kołobrzegu"

Kołobrzeg, dnia 12.05.2014 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przetarg nieograniczony 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 

78-100 Kołobrzeg, www.mec.kolobrzeg.pl, mec@mec.kolobrzeg.pl

 

2. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest

 

bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień 

publicznych, (Art. 133 ust.1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 3).

Postępowanie zgodnie z § 29 ust. 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na 

dostawy, usługi oraz na roboty budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem 

7/2012/2013 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30 listopada 2012 r. prowadzone jest w 

trybie przetargu nieograniczonego.

3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej 

www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi, zakładka dotycząca postępowania 

Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego, dwufunkcyjnego: c.o. + c.w.u., 

AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, zlokalizowanego w budynku

internatu WAM przy ul. Mazowieckiej 2 w Kołobrzegulub odebrać osobiście w 

siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 pok. 106 tel. 094 35 260 11 wew. 37 bądź 

otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji z podaniem 

adresu e-mail.

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego, 

dwufunkcyjnego: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, 

zlokalizowanego w budynku internatu WAM przy ul. Mazowieckiej 2 w Kołobrzegu. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewidują udzielenia zamówień uzupełniających. 

8. Wymagany termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia: do 16 czerwca 2014 r. 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

10. Wadium 

1) Ustala się wadium w wysokości: 1.800,00 PLN (jeden tysiąc osiemset PLN) 

2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 

11. Kryteria oceny i ich znaczenie. 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium: 

cena (brutto) - 100 % 

12. Miejsce i termin składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki do dnia 

2014-05-21 do godz. 10:00 i oznaczoną napisem: z dopiskiem Wykonanie węzła w 

budynku internatu WAM przy ul. Mazowieckiej 2, nie otwierać przed 21.05.2014 r. 

godz.10:30. 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

Otwarcie ofert nastąpi w pokój nr 104 sala konferencyjna w dniu 2014-05-21 o 

godz. 10:30.

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Przed podpisaniem umowy wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego

wykonania umowy w wysokości 2 % wartości zamówienia brutto. 

14. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.