• Wizyt:
  Wizyt Dzisiaj: 211Wszystkich: 458453

  1/2014 Przetarg nieograniczony pn. „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH DO BUDOWY PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU PRZY UL. KNIEWSKIEGO 9 W KOŁOBRZEGU"

  PRZETARGI » PRZETARGI ARCHIWALNE » PRZETARGI 2014 » 1/2014 Przetarg nieograniczony pn. „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH DO BUDOWY PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU PRZY UL. KNIEWSKIEGO 9 W KOŁOBRZEGU"

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

   

  Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3,

  78-100 Kołobrzeg, www.mec.kolobrzeg.pl, dglowacka@mec.kolobrzeg.pl

   

  2. Określenie trybu zamówienia.

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych,(Art.133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust.1 pkt 3), jako zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.

   

  3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ

   

  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi poddział Przetargi aktualne, zakładka dotycząca postępowania „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH DO BUDOWY PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU PRZY UL. KNIEWSKIEGO 9  W KOŁOBRZEGU”, odebrać osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 pok. 106 tel. 094 35 260 11 wew. 37 bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji z podaniem adresu e-mail.

   

  4. Określenie przedmiotu zamówienia:

   

  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci cieplnej do budynku przy ul. Kniewskiego 9  w Kołobrzegu.

   

  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

   

  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

   

  7. Wymagany termin wykonania zamówienia:

   

  Termin wykonania zamówienia: do 10 lutego  2014 r. do godz. 15-tej

   

  8.   Opis warunków udziału w postępowaniu

   

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177) oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   

   

   

   

  9.   Wadium  

   

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

   

   

  10. Kryteria oceny i ich znaczenie.

   

  Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

   

  cena   (netto)                                                                                                -   100 %

   

  11.  Miejsce i termin składania ofert

   

  Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, pok. 104 lub przesłać pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem: „Postępowanie dotyczące zakupu wraz z dostawą materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci cieplnej do budynku przy ul. Kniewskiego 9, nie otwierać przed 3 lutego 2014 r. godz. 10:30”.

  Termin składania ofert upływa 3 lutego 2014 r. o godzinie10:00

   

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 w dniu 3 lutego 2014r. o godz. 1030

   

  12. Termin związania ofertą

   

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia od terminu złożenia oferty.