Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 99Wszystkich: 695527

1/2014 Przetarg nieograniczony pn. „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH DO BUDOWY PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU PRZY UL. KNIEWSKIEGO 9 W KOŁOBRZEGU"

PRZETARGI » PRZETARGI ARCHIWALNE » PRZETARGI 2014 » 1/2014 Przetarg nieograniczony pn. „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH DO BUDOWY PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU PRZY UL. KNIEWSKIEGO 9 W KOŁOBRZEGU"

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

 

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3,

78-100 Kołobrzeg, www.mec.kolobrzeg.pl, dglowacka@mec.kolobrzeg.pl

 

2. Określenie trybu zamówienia.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych,(Art.133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust.1 pkt 3), jako zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi poddział Przetargi aktualne, zakładka dotycząca postępowania „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH DO BUDOWY PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU PRZY UL. KNIEWSKIEGO 9  W KOŁOBRZEGU”, odebrać osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 pok. 106 tel. 094 35 260 11 wew. 37 bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji z podaniem adresu e-mail.

 

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci cieplnej do budynku przy ul. Kniewskiego 9  w Kołobrzegu.

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

7. Wymagany termin wykonania zamówienia:

 

Termin wykonania zamówienia: do 10 lutego  2014 r. do godz. 15-tej

 

8.   Opis warunków udziału w postępowaniu

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177) oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

9.   Wadium  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

10. Kryteria oceny i ich znaczenie.

 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

 

cena   (netto)                                                                                                -   100 %

 

11.  Miejsce i termin składania ofert

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, pok. 104 lub przesłać pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem: „Postępowanie dotyczące zakupu wraz z dostawą materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci cieplnej do budynku przy ul. Kniewskiego 9, nie otwierać przed 3 lutego 2014 r. godz. 10:30”.

Termin składania ofert upływa 3 lutego 2014 r. o godzinie10:00

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 w dniu 3 lutego 2014r. o godz. 1030

 

12. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia od terminu złożenia oferty.